Navigace

Obsah

Ochrana osobních údajů

GDPR

Informační povinnost vůči subjektu osobních údajů (čl. 13 a 14 obecného nařízení)

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Obec Hartinkov jako správce má povinnost informovat subjekty zpracovávaných osobních údajů o skutečnostech vztahujících se ke zpracování osobních údajů a o právech subjektů osobních údajů v rozsahu informací uvedených v čl. 13 a 14 obecného nařízení.

Kontaktní adresa správce:

Hartinkov 63, PSČ 569 43, IČ: 00579505

ID datové schránky: ak4a378

Zástupce správce osobních údajů:

Michal Sedláček, Starosta obce Hartinkov

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Obec Hartinkov na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Sedláček

Kontaktní mail: poverenec@obec-hartinkov.cz

Informace o právech subjektu osobních údajů.

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům (viz čl. 15 obecného nařízení)

Každá fyzická osoba je oprávněna požádat správce o informaci, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou nebo nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:

 

Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání.

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Při poskytnutí kopií nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

 

Právo subjektu údajů na opravu nepřesných osobních údajů (viz čl. 16 obecného nařízení)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na opravu neznamená povinnost správce aktivně vyhledávat nepřesné údaje, ani povinnost správce např. každoročně požadovat po subjektu údajů aktualizaci jeho údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné údaje, upozorní jej na to. Je povinností správce, pokud mu subjekt údajů oznámí, že požaduje opravu jeho osobních údajů, zabývat se jeho žádostí.

 

Právo subjektu údajů na výmaz (viz čl. 17 obecného nařízení)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 

Právo na výmaz není absolutní právo, které by subjektu údajů dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Právo se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

 

Právo subjektu údajů na omezení zpracování osobních údajů (viz čl. 18 obecného nařízení)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

 

Právo subjektu údajů na přenositelnost údajů (viz čl. 20 obecného nařízení)

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

 

Subjekt údajů má právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Právo subjektu údajů vznést námitku (viz čl. 21 obecného nařízení)

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě těchto právních důvodů:

 

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 obecného nařízení, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

 

Právo subjektu údajů podat stížnost (viz čl. 77 obecného nařízení)

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení. Funkci dozorového orgánu v ČR plní Úřad na ochranu osobních údajů.

 

Právo subjektu údajů odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů (viz čl. 7 obecného nařízení)

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.